Naše společnost věnuje velkou pozornost ochraně osobních údajů svých klientů i návštěvníků stránek Relaxos a jiné uživatele jejích služeb. V smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů vám v následujícím textu poskytujeme podrobné informace o tom jaké osobní údaje zpracováváme, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, pro jaké účely je používáme, komu je můžeme předávat a jaké máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva

Provozovatel

Provozovatelem, který určil účel a prostředky zpracování vašich osobních údajů je společnost

 

Relaxos sro

Poddielna 8832/4, 010 08 Žilina

IČO : 36441503, DIČ: SK2022156301

zapsáno v Okr. soud Žilina, vložka číslo: 17346 / L, http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=73091

IBAN: SK6583300000002600070634, SWIFT: FIOZSKBAXXX, Fio banka, as, Nám. SNP 21, Bratislava, SLOVAKIA

 

Ohledně informací o ochraně osobních údajů se můžete na nás obrátit telefonicky na čísle +421 905 61050, nebo písemně na výše uvedené adrese, případně e-mailem na gdpr@relaxos.net

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Minimalizujeme rozsah osobních údajů, které zpracováváme, tak aby odpovídaly kvalitní splnění služeb, které od nás očekáváte, a zároveň splnili zákonné povinnosti, které chrání naše oprávněné zájmy.

Zpracováváme osobní údaje našich zákazníků, tak i osobní údaje našich potenciálních zákazníků, kteří nám na to dali souhlas. Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

  • Základní údaje, kterými jsou vaše jméno a příjmení, adresa bydliště, případně IČO, pokud jste podnikatel - fyzická osoba (živnostník).

  • Kontaktní údaje, kterými jsou Váš e-mail, telefonní číslo, nebo kontaktní adresa.

  • Informace získané z vaší historie prohlížených stránek na našem webu, o využívání našich produktů a služeb, o produktech které jste si zakoupili, nebo zvažujete jejich nákup.

  • Vámi zadané preference v uživatelském kontě, nastavení newsletteru a podobně

  • Údaje vašeho hodnocení námi nabízených produktů a služeb, které shromažďujeme prostřednictvím dotazníků na kvalitu služeb

  • Záznamy e-mailové a chatové komunikace, záznamy telefonátů, případně jinou komunikaci s vámi v elektronické nebo písemné podobě.

  • Transakční údaje, zejména informace o vašich platbách a platebních metodách.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme především pro potřebu uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je dodávka našeho zboží a služeb. Tato činnost zahrnuje především, příjem a zpracování objednávek, vystavování faktur a daňových dokladů, evidenci plateb, odesílání voucherů a dárkových poukazů na zvolenou adresu a podobně.

Pro řádné splnění všech zákonných povinností, zpracováváme osobní údaje i pro účely vedení účetnictví, spisové, či vyřizování reklamací a stížností.

Vaše osobní údaje zpracováváme i pro informování o našich produktech a službách v rámci přímého marketingu.

Právní základy zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, pouze na základě právních základů případech kdy:

  • je zpracovávání osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy (například kupní smlouvy) a vy jste stranou, nebo jste nás požádali o provedení opatření před uzavřením smlouvy (například rezervace pobytu nebo vypracování nabídky služeb),

  • nebo je zpracování vašich osobních údajů nezbytné v rámci našeho oprávněného zájmu, který sledujeme a jím je především nabídka a prodej zboží a služeb našim zákazníkům,

  • nebo jste nám udělili váš souhlas na jeden, nebo více účelům. Ty mohou zahrnovat zejména činnosti spojené s nabídkou zboží služeb nebo zpracování s cílem přizpůsobit nabídku vašim očekáváním.

Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být při zpracování poskytnuty následujícím kategoriím příjemců:

Provozovatelé ubytovacích zařízení

kteří jsou dodavatelem konkrétní kombinace služeb, které jste si objednali

Dodavatelé služeb zákaznického centra

kteří naším jménem zpracovávají objednávky a požadavky klientů

Provozovatelé platebních a bankovních služeb

kteří zajišťují zúčtování vašich plateb, zejména platby kartou prostřednictvím internetu

účetní kanceláře, auditoři a daňoví poradci

které vedou a kontrolují naši účetní agendu

Advokátní a právní kanceláře, soudní znalci, soudy a orgány činné v trestním řízení

které v případě potřeby řeší právní otázky a spory související s poskytováním služeb konkrétní osobě

SOI, živnostenský a daňový úřad a jiné státní orgány

Tyto státní orgány mají právní nárok při kontrole našeho podnikání nahlédnout do záznamů, které obsahují osobní údaje, takže ve smyslu jejich požadavků jsme jim tyto údaje povinní zpřístupnit

Původ získaných osobních údajů

Gro osobních údajů, které zpracováváme pochází z informací, které nám poskytnete během objednávky služeb, komunikaci s naším zákaznickým centrem nebo vytvářením a používáním účtu na našem webu. Dodatečné údaje od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu. Vaše osobní údaje můžeme získat také od třetí osoby, například když pro vás objedná u nás pobyt.

Doba uchovávání osobních údajů.

V případě souhlasu dotčené osoby, budeme vaše údaje zpracovávat do doby, než svůj souhlas neodvoláte, nejvýše však 24 měsíců od jeho udělení.

V případě oprávněného zájmu budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu která je odůvodněná na vzhledem k životnímu cyklu zakoupeného produktu nebo služby, abychom vám mohli nabízet a poskytovat související produkty a služby.

V případě plnění smlouvy budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, po kterou trvá smluvní vztah, včetně záruky a reklamačních podmínek

V případě plnění zákonné povinnosti, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, kterou nám ukládá zákon. V případě zákona o účetnictví, zákona o DPH a pod. může být lhůta 10 let.

Vaše práva jako dotčených osob

Při zpracovávání vašich osobních údajů jsme plně připraveni zajistit Vaše práva a to:

Právo na přístup k údajům

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům,jakož i právo vědět na jaký účel jsou zpracovávány, kdo jsou příjemci vašich osobních údajů, jaká je doba zpracování.

Právo na opravu

Máte právo na opravu,pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné, nebo se změnily, kontaktujte nás, opravíme je.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud jsou nesprávné, nebo zpracovávány nezákonně.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat,aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Právo na omezení zpracování údajů

Máte právo na omezení zpracování,pokud si přejete budeme údaje zpracovávat pouze na nejnutnější zákonné důvody, nebo vůbec.

Právo na přenos dat

Máte právo na přenositelnost údajů,pokud si přejete přenést je k jinému provozovateli, poskytneme vám je v odpovídajícím formátu, pokud tomu nebudou bránit jiné technické nebo zákonné překážky.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu,kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č .: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Jak můžete uplatnit svá práva

Pro online podání žádosti o výkon práv dotčené osoby nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše v sekci Provozovatel.

Na vaši žádost odpovíme bezplatně ve lhůtě do 30 dnů.

V případě složitosti nebo velkého počtu žádostí jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 dní. Pokud k tomu dojde budeme vás o tom, i o důvodech informovat.

Pokud bude ale vaše žádost zjevně neodůvodněná nebo opakovaná, jsme oprávněni účtovat si přiměřený administrativní poplatek na pokrytí nákladů spojených s poskytnutím této služby.

511 444 401

Zavolejte!, Rádi poradíme.