1. Všeobecná ustanovení

Podmínky obsažené v této smlouvě jsou platné pro všechny případy zahrnuté ve smlouvě. Změny mohou být provedeny pouze v písemné formě dohodou obou smluvních stran.

Smluvními stranami jsou CK (dále jen CK) a uživatel služeb dále jen Klient). Službami CK jsou léčebné a rekondiční pobyty vybrané z nabídky virtuálního katalogu www.relaxos.cz nebo sestavené na základě individuálních požadavků klienta za účelem zlepšení kvality jeho života. Přesnou specifikaci pobytu obsahuje potvrzení Vašeho pobytu ze strany CK, které obdrží klient po potvrzení rezervace. Předmětem smlouvy je zajištění pobytu a péče klientovi ve sjednaném rozsahu.

2. Časové vymezení

Smluvní vztah mezi CK a klientem vzniká potvrzením řádně vyplněné, klientem potvrzené přihlášky k pobytu, pokud se jedná o fyzickou osobu (za neplnoleté děti podepisuje přihlášku zákonný zástupce), resp. potvrzením písemné objednávky podepsané oprávněným zástupcem, pokud se jedná o právnickou osobu, a současně zaplacením ceny pobytu, resp. zálohy, ve smyslu platebních podmínek. Smluvní vztah končí 15 dnů po skončení doby pobytu uplynutím doby nároku na uplatnění reklamací.

3. Objednání pobytu

Klient si může objednat pobyt přímo na internetové stránce www.relaxos.cz (resp. v příbuzných elektronických katalozích). V případě takovéto objednávky se CK zavazuje vyrozumět klienta nejpozději do 24 hodin o akceptaci jeho pobytu a vystavit mu potřebné dokumenty (potvrzení pobytu a zálohovou fakturu). Ty mu budou okamžitě zaslány v elektronické podobě i poštou.
Pobyt je taktéž možno zakoupit u prodejců produktů virtuálního katalogu www.relaxos.cz

4. Cena pobytu

Výsledná cena pobytu a péče o klienta vychází z klientových požadavků na pobyt a je sestavena na základě ceníku služeb CK.CK si vyhrazuje právo upravit ceny v případě, že v průběhu období od stanovení cen po zrealizování pobytu dojde ke změně legislativních a daňových předpisů a k dalším změnám z důvodů tzv. „vyšší moci“.

5. Platební podmínky

Klient obdrží současně s potvrzením pobytu i zálohovou faktoru, kterou je třeba uhradit na číslo účtu do termínu splatnosti. V případě neuhrazení zálohové faktury v daném termínu se objednávka automaticky zruší. Číslo bankovního účtu je uvedeno na zálohové faktuře.

6. Povinnosti zákazníka

6.1 Poskytnout CK veškeré náležitosti potřebné k řádnému zajištění a poskytnutí služeb, zejména pravdivě a úplně vyplnit přihlášku k pobytu.
6.2 Ve stanoveném termínu uhradit platbu za pobyt.
6.3 V případě léčebného pobytu se seznámit s kontraindikacemi vztahujícími se na indikace, pro něž bude lázeňskou léčbou léčen. V případě pozitivního výskytu kterékoli příslušné kontraindikace není pacientova léčba v lázních možná.

6.4 Je-li zákazníkem právnická osoba, pověřit oprávněného zástupce, se kterým bude CK komunikovat a který seznámí účastníky pobytu s podmínkami a informacemi, jež obdrží od CK.
6.5 V případě, že se k pobytu váže i doprava, dostavit se na místo odjezdu ve stanovenou dobu.

7. Zrušení zájezdu

7.1 Zrušení účasti na zájezdu (tzv. „storno zájezdu“), resp. zrušení objednávky zájezdu, je zákazník povinen uskutečnit písemnou formou, přiložit k tomu příslušný díl závazné přihlášky na zájezd a potvrzení o zaplacení a uvedené doklady odevzdat osobně prodejci, nebo je poslat CK v doporučeném dopise. Při osobním předávání je pro stanovení stornovacího poplatku rozhodující datum provedení storna v CK a při odeslání v doporučeném dopise datum odeslání.
7.2 Při zrušení zájezdu ze strany zákazníka účtuje CK stornovací poplatky. Stornovací poplatky se účtují za každou přihlášenou osobu a jsou vyjádřeny základním stornovacím poplatkem (ve výši 300 Kč), nebo procentem z celkové ceny objednaných služeb v závislosti na počtu dnů zbývajících do odjezdu na zájezd ve výši:
 
více než 28 dnů 300 Kč paušálně
27-22 dnů 20 %
21-15 dnů 40 %
14 -6 dnů 65 %
5-1 den 90 %
V den nástupu, resp. neoznámené, 100 %.
U vybraných pobytů mohou být stornopodmínky přísnější, v takovém případě jsou zpřísněné stornopodmínky uvedeny na cenové nabídce pro klienta i ubytovacím voucheru.

 

7.3 Za změnu osoby klienta se neúčtuje žádný poplatek.
7.4 Další změny objednávky ze strany zákazníka (změna termínu, ubytovacího zařízení, druhu pokoje nebo apartmá, rozsahu požadavků na lékařské služby apod.) budou považovány za zrušení účasti na pobytu a budou podléhat výše uvedeným stornovacím poplatkům.
7.5 Porušení „povinností zákazníka“ uvedených v bodě 4 bude podléhat výše uvedeným stornovacím poplatkům.
7.6 Pokud zákazník zruší účast na pobytu, resp. zruší objednávku pobytu, je CK povinna vrátit zákazníkovi zaplacenou sumu sníženou o příslušný stornovací poplatek do 14 dnů od obdržení dokladů uvedených v bodě 7 odstavci a. Finanční zálohy se vracejí formou bankovního převodu na číslo účtu uvedené klientem. Transakční náklady spojené s refundací financí jdou na vrub klienta.

 

8. Vyloučení zákazníka z pobytu

Zákazník, který v době pobytu poruší zákonné předpisy příslušného státu, nerespektuje program pobytu, odmítá se řídit pokyny průvodce / zaměstnanců zařízení, v němž je ubytován, slovně napadá zástupce CK, jakož i léčebně rehabilitačních center, poškozuje majetek v ubytovacím zařízení a svým chováním omezuje práva jiných klientů, může být vyloučen z pokračování pobytu nebo přepravy a vrácen na vlastní náklady domů, přičemž mu zaniká nárok na náhradu za nevyužité služby.

9. Změny dohodnutých služeb

9.1 Jestliže nastanou mimořádné okolnosti a okolnosti v důsledku tzv. „vyšší moci“, může CK pobyt zrušit, nebo změnit jeho program (termín, trasu, cenu, druh dopravy, místo ubytování, ubytovací zařízení), přičemž má právo na úhradu doposud poskytnutých služeb.
9.2 Při zrušení pobytu ze strany CK je CK povinna tuto skutečnost oznámit zákazníkovi ihned, do 7 dnů mu vrátit zaplacenou sumu v plné výši a v případě, že o to zákazník požádá, jej přednostně zařadit na volné místo v jiném pobytu, který si vybere.
9.3 Při závažných změnách programu (změna termínu konání pobytu proti stanovenému termínu o více než 24 hodin, zvýšení ceny zájezdu o více než 10 %, změna místa ubytování mimo rámec dané oblasti, změna způsobu přepravy a změna ubytovacího zařízení na nižší kategorii) je CK povinna vyžádat si souhlas zákazníka a stanovit mu lhůtu, v níž se má ke změně vyjádřit. V případě uvedených závažných změn programu má zákazník právo odstoupit od smlouvy bez stornovacího poplatku a bez finančních nároků vůči CK. Pokud zákazník neoznámí odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě, bude mít CK za to, že se změnou souhlasí.
9.4 Vybavení, velikost a poloha pokojů, apartmá a studií i v tomtéž ubytovacím zařízení nejsou vždy stejné. Jejich přidělování probíhá zásadně ze strany hotelu a CK na to nemá vliv.

10. Reklamační řízení

10.1 V případě, že CK neposkytne všechny služby předmětného pobytu v plném rozsahu a kvalitě, má zákazník právo na reklamaci. U pobytu se za předmět reklamace nepovažují škody a majetkové újmy, které vznikly klientovou vinou anebo spoluvinou.
10.2 Reklamace musí být uplatněna ihned po vzniku události v místě pobytu u průvodce pro pobyt, resp. zástupce ubytovacího zařízení, s uvedením důvodů. Jestliže se průvodci, resp. zástupci hotelu, nepodaří na místě zjednat nápravu, sepíše se zákazníkem reklamační protokol. Tento protokol je podmínkou pro uznání reklamace. Protokol musí být sepsán ve třech vyhotoveních (1 pro průvodce, resp. zástupce CK, 2 pro klienta) a podepsán průvodcem, resp. zástupcem ubytovacího zařízení, a zákazníkem.
10.3 Jednu kopii reklamačního protokolu s reklamací je zákazník povinen poslat doporučeně CK nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne návratu ze zájezdu. Po uplynutí této stanovené lhůty nebude brát CK na reklamaci zřetel.
10.4 Pokud zákazník ze subjektivních důvodů nevyužije zabezpečené služby, nevzniká mu nárok na náhradu ani na slevu.

11. Ochrana osobních údajů

Naše společnost věnuje velkou pozornost ochraně osobních údajů svých klientů i návštěvníků stránek Relaxos a jiné uživatele jejích služeb. V smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů vám v následujícím textu poskytujeme podrobné informace o tom jaké osobní údaje zpracováváme, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, pro jaké účely je používáme, komu je můžeme předávat a jaké máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva- podrobnosti k ochraně a zpracování údajů naleznete na této stránce (https://www.relaxos.cz/ochrana-osobnich-udaju-a3-15-cz.htm)

 

 

511 444 401

Zavolejte!, Rádi poradíme.